Outsourcing IS

Outsourcing v praxi znamená přenesení určitých aktivit a odpovědnosti za ně na externí zdroje. Firma tak činí buď z důvodů finančních - například pro jednorázové nebo nárazové akce není nutné dlouhodobě držet kapacity, anebo z důvodů profesionálních - zadá vykonání určité práce specialistům v oboru, kterými ona sama nedisponuje. Předmětem dodávky může být hmotné zabezpečení (nákup serveru, komunikační infrastruktury) anebo služby (správa počítačové sítě nebo Internetového serveru, apod.).
Hlavním rozdílem mezi klasickým dodavatelem a outsourcingem je v komplexnosti - firma předává veškerou zodpovědnost za jinak firemní aktivitu externímu dodavateli, což nutně znamená vytvořit kvalitní smluvně zabezpečený partnerský vztah na dlouhodobé bázi.
Pohledy na outsourcing:
  • technický pohled - outsourcing IS představuje delegování prací spojených s rozvojem a provozováním Internetových Serverů
  • pohledu managementu podniku - outsourcing IS je manažerským nástrojem řízení
  • obchodního hledisko - outsourcing IS je strategickým partnerstvím, jehož účelem je zvýšení obchodní efektivnosti.